KVKK Aydınlatma Metni

Güven Çelik Halat KVKK Aydınlatma Metni

GÜVEN ÇELİK HALAT LTD.ŞTİ KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Güven Çelik Halat Ltd.Şti olarak kurumumuzla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz;

 1. Ticari faaliyetlerimiz kapsamında ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kanunun zorunlu olarak tutulmasını emrettiği ticari evrak ve belgelerin doldurulması, siz müşterilerimize daha iyi ve doğru hizmet verebilmek, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi maksadıyla şirketimiz tarafından işlenmektedir.
 2. Şirketimiz, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz verileri, fiziksel veya elektronik ortamda elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile ve kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar vasıtası ile toplamaktadır.
 3. Kişisel verileriniz, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle; Vergi beyanname bildirimlerinin yapılması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
 4. Bu kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla
  • Veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
  • Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;
   • Beyannamelerin verilmesi,
   • Nakliye süreçlerinin yürütülmesi,
   • Satın alma teklif ve taleplerinin onay süreçlerinin yürütülmesi,
   • Satın alma sürecini etkileyen kontrollerin yapılabilmesi kapsamında;
    1. Tedarikçi bilgilerinin takibi ve saklanması,
    2. Sisteme tanımlama yapılması,
    3. Çeklerin sisteme kaydı ve takibinin yapılması,
    4. Günlük kasa işlemlerinin yürütülmesi,
    5. Alacak dekontu işlenmesi,
    6. Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
    7. Mutabakat sağlanması,
    8. Ödeme işlemlerinin yapılması,
  • Tüm ticari faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak,ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
 1. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğe göre Güven Çelik Halat Ltd.Şti. ne iletebilirsiniz.
 2. Güven Çelik Halat Ltd.Şti. olarak Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız g-flex.com.tr ve guvencelikhalat.com.tr adresinde yayınlanmıştır.